برای بستن ESC را فشار دهید

notes

چرت نویس های من !